Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
LIPOVICA trade s.r.o.

 

I.

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost LIPOVICA trade s.r.o., IČ: 26290227, se sídlem Brno, Zeleného 1267/67, PSČ 616 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 41904 jako prodávající (dále jen „dodavatel“) a na straně druhé je kupující a/nebo odběratel (dále jen „odběratel“).

Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí smlouvou a zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Uzavřením kupní smlouvy odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. VOP jsou dostupné v provozovně dodavatele a na internetové stránce společnosti www.lipovica.cz.

Změny těchto VOP jsou možné jen tehdy, když se na tom dodavatel s odběratelem písemně dohodnou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě, dodatku ke kupní smlouvě či jiné dohodě a je jednoznačné, které podmínky byly změněny a jakým způsobem. V pochybnostech platí, že je změna těchto VOP neplatná.

Vymezení některých pojmů

 • Dodavatel/prodávající - je podnikatelem, právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dodavatel přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává odběrateli/kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby
 • Odběratel/kupující - může být jak podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tak i spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Mezi prodávajícím a spotřebitelem se právní vztahy řídí právní úpravou obsaženou v ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Zboží - pro potřeby těchto VOP se zbožím rozumí standardní předměty dodávek a výkonů (produkty a služby), realizovaných dodavatelem na základě jednotlivých odvětví oborů podnikání dodavatele.

 

II.

Uzavření kupní smlouvy a odstoupení

Uzavřením kupní smlouvy vznikne dodavateli povinnost zboží odběrateli odevzdat a odběrateli povinnost zboží převzít a zaplatit za něj dodavateli dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka odběratele je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou). Na základě požadavku odběratele dodavatel zpracuje „Potvrzení objednávky“ a zašle odběrateli. Kupní smlouva je uzavřena akceptací „Potvrzení objednávky“ odběratelem, příp. oprávněným zaměstnancem odběratele, doručeným písemně prostřednictvím pošty, elektronicky nebo osobně dodavateli.
 2. Údaje uvedené v „Potvrzení objednávky“ (zejména termín dodání) jsou platné pouze v případě akceptace „Potvrzení objednávky“ odběratelem do tří (3) pracovních dnů po jejím odeslání dodavatelem na adresu, ze které byl zaslán požadavek odběratele. U akceptace ,,Potvrzení objednávky“ učiněné elektronicky je třeba uvést jméno, příjmení a funkci oprávněné osoby odběratele.

Odběratel je povinen předložit veškeré nabídky na uzavření kupní smlouvy v písemné formě. Za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná elektronickými prostředky.

 1. Pokud odběratel objednává větší množství zboží s pozdějšími opakovanými dodávkami, jejichž doba a výše není určena, musí tak učinit v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné zboží dodat včas. Na žádost dodavatele je v tomto případě odběratel povinen dohodnout s dodavatelem dodávkový plán. Nesplní-li odběratel tuto povinnost, určí dodávkový plán dodavatel. V případě ústní nebo telefonické objednávky jednotlivých dodávek smluveného většího množství zboží je dodavatel oprávněn provést dodávku zboží dle ústní nebo telefonické objednávky, v případě pochybností ovšem platí dříve písemně dohodnutá doba dodání, množství, druh a místo určení jednotlivých dodávek. Náklady a škody vzniklé udáním nesprávných nebo neúplných údajů v objednávce ze strany odběratele nese odběratel.
 2. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením smlouvy nebo jiné dohody oběma stranami a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP.

Odstoupení

 1. Nesplní-li odběratel jakoukoli ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od kupní smlouvy a zboží prodat jinému zájemci, a to ihned bez nutnosti písemného upozornění odběratele. V obou případech má dodavatel právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku odběratele.
 2. Spotřebitel: spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má dodavatel právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. Od smlouvy nelze odstoupit, pokud je dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jedná se o zboží na zakázku, v ceníku prodávajícího označeno jako zboží „na objednávku“. Odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář, jehož náležitosti stanoví nař. vlády ČR č. 363/2013 Sb., jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího: www.lipovica.cz.
 3. Má-li dodavatel podle kupní smlouvy právo od této kupní smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od kupní smlouvy všechna práva a povinnosti stran z kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z kupní smlouvy. Rovněž nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
 4. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba učinit písemnou formou doporučeným dopisem na adresu smluvní strany, které je určeno. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

 

III.

Dodací podmínky, lhůty a vyšší moc

Dodací podmínky

 1. Odběratel zároveň s „Potvrzením objednávky“ určí místo dodání zboží a adresu příjemce zboží (podmínka pro případnou úhradu nákladů).
 2. Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli změnu přepravních dispozic.
 3. Odběratel zajistí volný a bezpečný příjezd pro dopravní prostředek a nasměrování na místo určení, zvláště pokud by se jednalo o staveniště.
 4. Odběratel se zavazuje učinit ustanovení bodů 1., 2. a 3. článku III. těchto VOP výslovně součástí své smlouvy s třetími osobami, bude-li toho třeba k splnění těchto závazků dodavatelem. Při porušení této povinnosti zaniká závazek dodavatele k dodání zboží. Kromě toho je odběratel povinen zaplatit dodavateli náklady spojené s dopravou, které dodavatel vynaložil, když smluvně převzal povinnost zajistit dopravu zboží. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu jiné vzniklé škody. Pokud odběratel změní zadané dispozice po jejich udělení, ponese veškeré tím vzniklé náklady sám.
 5. Dodání zboží se uskuteční vozidly, která zajišťují dopravu na základě smlouvy s dodavatelem nebo převzetím ze strany odběratele. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je dodavatel oprávněn určit dopravní prostředek a plně využít jeho ložní prostor.
 6. Bude-li doprava zboží zajišťována dodavatelem, je odběratel povinen zajistit, aby náklad mohl být bez prodlení v místě určení vyložen a aby vozidla mohla místo vykládky opět opustit; dále je povinen zajistit, aby v místě dodání zboží byla přítomna osoba odběratele zmocněná k převzetí zboží. Zmocněná osoba určí místo vykládky, provede kontrolu neporušenosti zboží a podepíše dokumenty provázející zásilku. Za zmocněnou osobu je třeba považovat tu, která vozidlo nasměruje na místo vykládky. Porušení těchto povinností opravňuje dodavatele k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy a k nárokování náhrady škody, zejména nákladů vzniklých za dopravu zboží.
 7. Bude-li doprava zboží zajišťována odběratelem, odběratel se zavazuje zajistit, aby technické vybavení vozidla, určeného k odvozu zboží, bylo vhodné pro přepravu nákladu. Nakládka zboží a jeho doprava musí být provedena odborně způsobilými osobami. Převzetí zboží k dopravě bude provedeno u dodavatele v pracovní době do osmi (8) pracovních dnů po vyzvání. Pokud dopravce nepřistaví vozidlo u dodavatele řádně a včas, dodavatel není v prodlení s dodáním zboží a odběratel ztrácí nárok na včasné dodání. Je tedy na odběrateli, aby v tomto směru poučil dopravce, případně příjemce zboží o jejich povinnostech při nakládce, případně vykládce zboží.
 8. Je-li odběratel podnikatelem, považuje dodavatel právní i faktické jednání osob, které prohlásí, že jednají jako zmocněnci odběratele (zejména zaměstnanci), předloží hodnověrné doklady, popř. podají informace o tom svědčící, za jednání podnikatele. Pokud odběratel odmítne zboží převzít či jinak svým jednáním zmaří či zpozdí převzetí zboží, je povinen uhradit dodavateli celou vyúčtovanou kupní cenu, plné dopravné a nahradit dodavateli veškerou vzniklou škodu.
 9. Ke každé dodávce zboží je dodavatelem vystaven a přiložen dodací list nebo faktura. Odběratel je povinen řádně dodané zboží převzít a převzetí zboží potvrdit podpisem oprávněné osoby na dodacím listu. Takto potvrzený dodací list je odběratel povinen předat dopravci a/nebo zaslat dodavateli.
 10. Odběratel souhlasí s poskytnutím jeho osobních údajů ( zejména adresy, jména, telefonu a e-mailu kontaktní osoby) pro dopravní a servisní účely.

Dodací lhůty

Dodavatel a odběratel v kupní smlouvě dohodnou konkrétní dodací termíny. Pokud dodací termíny nejsou upraveny smluvně, je dodavatel povinen dodat odběrateli zboží v co nejkratší lhůtě. V případě nedodržení smluvně dohodnutých dodacích lhůt je dodavatel povinen toto odběrateli včas oznámit a sdělit mu důvod opožděného dodání. Při prodlení v dodání zboží odběratel písemně stanoví přiměřený náhradní termín dodání zboží. Po marném uplynutí náhradního termínu je odběratel oprávněn písemným prohlášením od smlouvy odstoupit. Jiné nároky vzniklé odstoupením od kupní smlouvy jsou, pokud to zákon dovoluje, vyloučeny. Pokud dodavatel nezaviní prodlení v dodání zboží, je oprávněn zboží dodat po odpadnutí překážky, která mu v dodání zboží bránila.

Vyšší moc

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo přerušení dodávek zboží, způsobených zásahem vyšší moci v provozu dodavatele nebo některého z jeho dodavatelů, příp. přepravce. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.


IV.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena

 1. Odběratel je povinen za dodané zboží zaplatit kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě. Kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran. Pokud není písemná dohoda o ceně, platí cena, která je ke dni dodávky platná dle ceníku dodavatele. Doprava a pojištění, jsou-li sjednány, budou dodavatelem odběrateli fakturovány. Pokud se vlastní náklady dodavatele v době po dohodnutí ceny zboží zvýší o více než 10%, zvláště za dopravu, energii a mzdy, je dodávající oprávněn bez ohledu na smluvně dohodnutou kupní cenu tuto kupní cenu upravit.
 2. Vzniknou-li některé ze stran další náklady, např. při prodlevách při vyložení zboží a za dodávky mimo normální pracovní dobu, tyto budou účtovány zvlášť mimo dohodnutou kupní cenu.

Platební podmínky

 1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak (příp. na faktuře vystavené dodavatelem), je kupní cena zboží splatná v okamžiku převzetí zboží odběratelem. Případné zajištění dluhu odběratelem nebo třetí osobou nemění obsah závazku, především jeho splatnost. Dodavatel není povinen přednostně uplatnit zajištění dluhu a je oprávněn trvat na řádném plnění závazku dlužníka.
 2. Při nezaplacení peněžitého závazku v dohodnuté lhůtě splatnosti odběratelem dojde k prodlení. V tomto případě je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení s plněním peněžitého závazku. Půjde-li o závazek odběratele, který má být plněn ve splátkách, dojde prodlením v zaplacení i jedné splátky ke splatnosti celého závazku (ztrátě výhody splátek). Dále je dodavatel oprávněn celé nebo zbytkové plnění smlouvy odepřít a požadovat, aby mu odběratel poskytl náhradu škody za porušení kupní smlouvy.
 3. Jednostranné započtení přísluší odběrateli jenom tehdy, pokud se jedná o dodavatelem písemně uznané nebo pravomocně přiznané protipohledávky. Odběrateli není dovoleno uplatnit zadržovací právo k věcem ve vlastnictví dodavatele, které drží z dřívějších nebo jiných obchodů v rámci běžných obchodních vztahů s dodavatelem nebo třetími osobami.
 4. Dodavatel může kdykoli požadovat od odběratele zajištění svých pohledávek a provádět započtení na vzájemné pohledávky. Při odmítnutí požadovaných zajištění je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 5. Při nedodržení platebních podmínek z kupní smlouvy nebo při okolnostech, které snižují dle výlučné úvahy dodavatele platební věrohodnost odběratele, je dodavatel oprávněn požadovat při všech dodávkách zboží okamžitou platbu v hotovosti. V případě prodlení odběratele s placením peněžitého závazku po dobu delší než 30 dnů je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Stane-li se po uzavření kupní smlouvy vzhledem k chování odběratele zřejmým, že odběratel své závazky z kupní smlouvy (zejména závazek převzít zboží a závazek zaplatit kupní cenu) nesplní, může dodavatel rovněž odepřít své plnění z kupní smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění odběratele, to vše na náklady odběratele. Dodavatel může odběrateli stanovit lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody z důvodu neplnění smluvních povinností odběratele. V těchto případech je dodavatel nebo jím pověřená osoba oprávněn vstoupit do závodu odběratele a vzít své dodané zboží nazpět.
 6. Nepostačuje-li platba k tomu, aby byly pokryty veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli, určí dodavatel, na které pohledávky a která příslušenství je touto platbou plněno.
 7. V případě prodlení se zaplacením splatných peněžitých závazků odběratele o více než 15 dní bude další zboží zasláno odběrateli na dobírku, tzn. že platbu převezme dopravce při předání zboží. Tento způsob platby není dopředu avizován, pokud uvedené prodlení vznikne mezi objednávkou a expedicí zboží dodavatelem.
 8. V případě prodlení se zaplacením splatných peněžitých závazků odběratele o více než 30 dní dodavatel vyčká se začátkem vyřizování další objednávky odběratele až do dne uhrazení všech faktur po splatnosti odběratelem. Po tuto dobu není dodavatel v prodlení s plněním svých závazků vůči odběrateli.

V.

Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

Přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Při dopravě zajišťované dodavatelem nebezpečí škody na zboží přejde na odběratele převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li odběratel zboží, ač mu s ním dodavatel umožnil nakládat. Předá-li dodavatel dopravci zboží pro přepravu k odběrateli v místě určeném kupní smlouvou, přechází na odběratele nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odběratel musí zajistit okamžitou prohlídku dodaného zboží, nechat škody vzniklé dopravou a během ní zjistit a vyčíslit neutrální osobou a oznámit je bez odkladu dodavateli.
 2. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.
 3. Při dopravě zajišťované odběratelem nebezpečí škody na zboží přejde na odběratele okamžikem předání zboží dopravci k přepravě odběrateli. Za škody způsobené dopravou nebo vzniklé během ní ani za ztráty na množství nenese dodavatel odpovědnost. Toto platí též u škod, způsobených znečistěnými nebo nevhodnými vozidly nebo nakládacím zařízením odběratele nebo jeho smluvního partnera.

Přechod vlastnického práva ke zboží

 1. Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Zaplatí-li však odběratel kupní cenu v plné výši přede dnem dodání zboží, nabude odběratel vlastnického práva ke zboží ke dni účinnosti kupní smlouvy.
 2. Výhrada vlastnického práva dle předchozího odstavce znamená, že dodavatel zůstává až do zaplacení kupní ceny vlastníkem zboží a přísluší mu právo na ochranu jeho vlastnictví. Odběratel se zavazuje včas písemně informovat dodavatele o podstatném zhoršení své finanční situace, zejména zahájení insolvenčního řízení, vstup do likvidace, hrozí-li mu úpadek nebo nastal-li úpadek, případně jsou-li tu jiné skutečnosti, které jsou důvodem pro zahájení konkurzního nebo vyrovnávacího řízení. Dojde-li k takovému podstatnému zhoršení finanční situace odběratele, je dodavatel i bez oznámení odběratele dle předchozí věty oprávněn od kupních smluv odstoupit. Odstoupením od kupních smluv nebo zahájením likvidace nebo podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení, dle toho, která skutečnost nastane dříve, zaniká právo odběratele prodávat zboží dodavatele a dodavatel je oprávněn takové zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví od odběratele převzít a to i v případě, že lhůta splatnosti kupní ceny ještě neuplynula. Nevydá-li odběratel předmětné zboží, je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům dodavatele přístup do prostor v jednotlivých závodech odběratele, ve kterých se zboží nachází, za účelem nakládky a odvozu zboží.

VI.

Vady, nároky z vad a reklamace

 1. Pro stanovení nároků odběratele z vad zboží se použijí ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží v okamžiku jeho převzetí odběratelem a za vady za jakost, které se vyskytnou v záruční době. V záruční době se dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba je uvedena na faktuře a/nebo v záručních podmínkách.
 3. Odběratel je povinen vady, na něž se vztahuje záruka dodavatele za jakost, dodavateli písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění. Oznámení vady (reklamace) musí obsahovat uvedené doložené údaje: přesné označení zboží, druh vady, případně jak se vada projevuje, číslo dodacího listu, fotodokumentaci, uplatnit zvolený reklamační nárok. Odběratel je povinen zabezpečit uchování a oddělené skladování zboží do vyřízení reklamace. V případě, že zboží již bylo použito, zajistí odběratel možnost jeho prošetření v místě jeho použití.
 4. Dodavatel odpovídá za zjevné a skryté vady, které má zboží v okamžiku přechodu na odběratele, které jsou u dodaného zboží zjištěny v průběhu záruční doby, a které byly způsobeny porušením povinností dodavatele. Odběratel je povinen předat pokyny dodavatele k instalaci a užívání výrobku v plném rozsahu svým odběratelům. Jestliže takto neučiní a v důsledku jeho jednání vznikne škoda, potom dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedodržení pokynů dodavatele ze strany třetí osoby. Odběratel je povinen zboží ihned při dodání, případně převzetí, svědomitě prohlédnout a případné zjevné vady, zejména poškození, nedostatky, chybějící části nebo nesprávné množství zboží, pokud se nejedná o částečnou dodávku, si nechat potvrdit od dopravce na přepravních listinách. Bez zbytečného odkladu tyto vady, nedostatky v dodávce, oznámit dodavateli, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zanikne. Zjištěné mechanické poškození zboží při jeho převzetí od dopravce řeší odběratel s dopravcem. Vady, které nemohly být při okamžité, důsledné a svědomité kontrole zjištěny, je odběratel povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit dodavateli. Reklamaci na záměnu sortimentu, početní rozdíl, nekompletnost dodávky, nedostatky v balení, chybné údaje na faktuře/dodacím listu je nutné uplatňovat bez zbytečného odkladu po obdržení zboží. V případě reklamace vady způsobené přepravou k odběrateli je nezbytné sepsat protokol o poškození na místě nehody za přítomnosti dopravce.

VII.

Bezpečnost

Pokud odběratel plní smlouvu v areálu dodavatele, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a příslušnými normami.


VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li ve smlouvě nebo ve VOP ujednáno jinak, použijí se pro určení práv a povinností stran příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Smlouvy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření smlouvy obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.
 3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým hmotným právem. Pro všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu a související nároky z mimosmluvních vztahů jsou příslušné české obecné soudy podle příslušných procesních předpisů.
 4. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 5. VOP jsou platné a účinné od 1. listopadu 2015 a jsou zveřejněny na www.lipovica.cz.
HTML content